SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


GRUDZIEŃ 2010 Rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu

Duża część Europejczyków poświęca swój wolny czas i swoją specjalistyczną wiedzę, pomagając potrzebującym i dając coś od siebie społecznościom, w których żyją. W celu podkreślenia tych wysiłków i zachęcenia innych obywateli do ich podejmowania, dzień 2 grudnia 2010 r.  Komisja Europejska ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu. Wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, oraz Jean-Marc Delizée, belgijski Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i posłanka do Parlamentu Europejskiego, Marian Harkin, przedstawili hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu: "Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!".

Badanie Eurobarometru z maja 2010 r. wykazało, że 3 na 10 Europejczyków utrzymuje, iż aktywnie angażuje się w wolontariat. Istnieje wiele różnych definicji wolontariatu i tradycji z nim związanych. Wspólnym wątkiem tych działań jest to, że w każdym miejscu, gdzie ludzie organizują się, aby sobie pomagać i wspierać potrzebujących, korzyści odnosi nie tylko społeczeństwo jako całość — korzyści czerpią także jednostkowi wolontariusze. Dzięki wolontariatowi ludzie nabywają wiedzę, ćwiczą umiejętności i poszerzają sieć kontaktów społecznych, co często prowadzi do nowych lub lepszych możliwości zatrudnienia, a także rozwoju osobistego i społecznego.
Komisja pomaga młodym ludziom uczestniczyć w działalności wolontariackiej. W ramach wolontariatu europejskiego tysiące nastolatków i młodych ludzi podróżują poza granice swoich rodzinnych krajów, aby uczyć, promować świadomość kulturową i rozwijać przydatne w życiu umiejętności. Na przykład wolontariusze pracujący w ośrodku „Verahus” w Kopenhadze pomagają jego niepełnosprawnym mieszkańcom w codziennym życiu. Organizują im zajęcia w czasie wolnym (takie jak malowanie, muzyka, gry, sporty), a także towarzyszą im podczas wycieczek.
Aby podkreślić znaczenie pracy wolontariuszy, zachęcić innych do podjęcia działalności wolontariackiej oraz odpowiedzieć na stojące przed nimi wyzwania, wyznaczono cztery główne cele roku 2011 jako Europejskiego Roku Wolontariatu:

  • zmniejszenie barier dla wolontariatu w UE;
  • mobilizacja organizacji wolontariuszy i poprawa jakości wolontariatu;
  • wynagradzanie i uznawanie działań wolontariackich;
  • szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu wolontariatu.

Aby zrealizować wspomniane cele, Komisja będzie zachęcać do wymiany dobrych praktyk między władzami a organizacjami wolontariackimi państw członkowskich. Nacisk zostanie położony na szkolenie wolontariuszy, akredytację i zapewnienie jakości, a także sprawne i skuteczne dopasowanie umiejętności potencjalnych wolontariuszy do potrzeb wolontariackich. Komisja będzie zachęcać do łączenia się w nowe sieci współpracy ogólnoeuropejskiej mające na celu promowanie wymiany transgranicznej i synergii między organizacjami wolontariuszy a innymi sektorami, zwłaszcza przedsiębiorstwami.
Rok Wolontariatu będzie rokiem szczególnego uwypuklenia i promocji setek działań i projektów. Na poziomie UE będą do nich należeć:

  • EYV2011 Tour: wolontariusze będą przez rok podróżować po krajach UE, prezentując swoją pracę oraz spotykając się z politykami i przedstawicielami społeczeństwa na każdym etapie tej podróży;
  • EYV Relay: 27 sprawozdawców-wolontariuszy („przekaźników”) będzie śledzić pracę 54 organizacji wolontariackich i sporządzać przeznaczone do emisji w mediach sprawozdania w formie akustycznej, wizyjnej lub pisemnej. Pod koniec roku z połączonych sprawozdań powstanie dokument, jakości emisyjnej, na temat Europejskiego Roku i odbytej w jego ramach podróży;
  • cztery konferencje tematyczne w 2011 r., mające na celu uwypuklenie kluczowych kwestii związanych z wolontariatem: 8 stycznia w Budapeszcie: konferencja poświęcona uznawaniu wolontariatu; w maju/czerwcu: konferencja dotycząca wynagrodzenia wysiłków wolontariuszy i ich cennego wkładu; w październiku: konferencja na temat mobilizacji organizacji wolontariuszy; w grudniu: konferencja podsumowująca na temat przyszłych wyzwań.

Komisja ściśle współpracuje z „Sojuszem" (ang. Alliance) organizacji wolontariackich, Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, Komitetem Regionów, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Radą Europy i Programem Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych.
Źródło: http://polskawue.gov.plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK