SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Inkubator współpracy polsko-czeskiej

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw realizuje projekt pt. „Inkubator współpracy polsko-czeskiej” – zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie pt. Forum Polsko-Czeskie 2019.

Celem projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy młodymi ludźmi z Polski oraz z Czech, a także wykazanie korzyści, jakie daje obywatelom członkostwo Polski i Czech w NATO oraz w Unii Europejskiej. Projekt zakładał również realizację celów szczegółowych. Uczestnicy projektu wykreowali nowe pomysły dotyczące współpracy pomiędzy młodymi liderami z Polski i z Czech, nauczyli się jak starannie analizować treści zamieszczone w Internecie w związku z coraz większą liczbą fake newsów. Ukazali również płaszczyzny, na których realizowana jest współpraca polsko-czeska oraz przedstawili liczne korzyści z niej płynące. Ponadto wypracowali nowe płaszczyzny, na których z pewnością współpraca ta zostanie ulepszona, a w przyszłości zostaną nawiązane nowe partnerstwa. Uczestnicy poświęcili część uwagi promocji dobrych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej oraz realizacji wspólnych projektów partnerskich.

Ważnym elementem projektu było ukazanie Polski jako kraju, w którym młodzi profesjonaliści, liderzy życia społecznego i młodzi przedsiębiorcy z całej Europy mogą się spotykać, nawiązywać kontakty oraz debatować nad zagadnieniami dotyczącymi nawiązywania i budowania współpracy, a także nad problemami współczesnego świata i współczesnej Europy. Istotną kwestią była również rola kraju gospodarza – Polski, to na jej promocji skupili się uczestnicy projektu. Chcieli oni pokazać, iż Polska jest krajem posiadającym własną wizję rozwoju Unii Europejskiej oraz członkostwa w NATO.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w XIV Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które miało miejsce w dniach 2-6 września 2019 roku w Nowym Sączu oraz mieli okazję uczestniczyć w XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.


STRONA PROJEKTU
Inkubator współpracy polsko-czeskiejPolish-Czech Cooperation Incubator

European Meeting Centre — Nowy Staw Foundation realizes a project named “Polish-Czech Cooperation Incubator” — the public task co-financed by Poland’s Ministry of Foreign Affairs in the framework of the competition Polish-Czech Forum 2019.

The aim of the project was to strengthen the cooperation between young people from Poland and the Czech Republic. The goal of the project was to demonstrate benefits which are provided to the citizens of these two countries due to membership in NATO and the European Union. The project assumed also the implementation of specific objectives. Project participants created new ideas for cooperation between young leaders from Poland and the Czech Republic. With respect to the growing number of fake news they also learned how to carefully analyse the content that is posted on the Internet. Moreover, they showed the areas on which Polish-Czech cooperation is implemented, and they presented numerous benefits resulting from it. Additionally, they developed new areas on which this cooperation will certainly be improved in order to establish new partnerships in the future. Participants also focused on the promotion of good practices in international cooperation and the implementation of joint partner projects.

An important element of the project was to show Poland as a country where young professionals, leaders of social life and young entrepreneurs from all over Europe can meet, make contacts and debate on issues related to establishing and building cooperation, as well as on the problems of the modern world and modern Europe. The role of the host country – Poland was also an important issue, project participants focused on its promotion. They wanted to show that Poland is a country with its own vision of development of the European Union and NATO membership.

As part of the project, participants took part in the 14th Economic Forum of Young Leaders, which took place on 2-6 September 2019 in Nowy Sącz, and they had the opportunity to participate in the 29th Economic Forum in Krynica-Zdrój.


PROJECT WEB SITE
Polish-Czech Cooperation Incubator
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK