SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


12.05.2023 Eurobarometr: Europejczycy doceniają wsparcie unijne dla reform w państwach członkowskich

Europejczycy doceniają, że UE zapewnia wiedzę fachową i pomaga państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu reform w wielu obszarach polityki. To jeden z kluczowych wniosków z badania Eurobarometr Flash przeprowadzonego w kwietniu 2023 r., które potwierdza znaczenie i potrzebę wsparcia, jakie Komisja oferuje za pośrednictwem Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Za pomocą Instrumentu Wsparcia Technicznego Komisja zapewnia wsparcie technicznego na rzecz reform w UE, na wniosek organów krajowych. Wykorzystując ten instrument, może również pomóc państwom członkowskim w opracowaniu, modyfikacji, wdrażaniu i rewizji przełomowych reform przewidzianych w ich planach odbudowy i zwiększania odporności (RRP).

Jak UE może pomóc państwom członkowskim?

W badaniu zapytano Europejczyków, w których obszarach państwa członkowskie mogą w największym stopniu skorzystać z unijnego wsparcia w opracowywaniu i wdrażaniu reform.  Oto podsumowanie odpowiedzi:

  • 42 proc. Europejczyków uważa, że UE mogłaby wspierać wymianę dobrych praktyk między państwami członkowskimi,
  • 42 proc. potwierdza znaczenie wsparcia, jakiego UE udziela państwom członkowskim w zarządzaniu kryzysami, takimi jak pandemie, klęski żywiołowe lub konflikty,
  • 34 proc. uważa, że UE mogłaby zapewnić państwom członkowskim wiedzę, w tym wiedzę fachową w zakresie opracowywania i wdrażania reform,
  • 34 proc. twierdzi, że UE mogłaby zapewnić wsparcie finansowe na rzecz reform państw członkowskich,
  • 31 proc. jest zdania, że UE mogłaby przyczynić się do poprawy umiejętności i kompetencji w administracji publicznej państw członkowskich.

Europejczycy chcą bardziej wydajnej administracji publicznej

Z badania wynika, że administracja publiczna w państwach członkowskich mogłaby być bardziej skuteczna i wydajna. Na przykład ponad 45 proc. obywateli uważa, że administracja publiczna w ich kraju jest złożona, uciążliwa i powolna.

Europejczycy uważają, że aby mogli mieć większe zaufanie do administracji publicznej w ich kraju, powinna ona być mniej biurokratyczna (52 proc.) i bardziej przejrzysta (44 proc.), jeżeli chodzi o decyzje i wykorzystanie funduszy publicznych. Około jedna trzecia respondentów sądzi, że do zwiększenia zaufania obywateli do administracji publicznej mogłaby przyczynić się poprawa komunikacji, usprawnienie kontaktu z obywatelami oraz wyższe kwalifikacje urzędników służby cywilnej.

Zdaniem niemal połowy Europejczyków administracja publiczna powinna być bliższa osobom korzystającym z różnych bezpośrednich kanałów komunikacji, w tym kontaktów osobistych, a także powinna dostarczać jaśniejszych informacji na temat procedur i usług. Europejczycy domagają również większej liczby usług cyfrowych (31 proc.) oraz bardziej przyjaznych dla użytkownika usług administracji elektronicznej (35 proc.).

Najbardziej potrzebne są reformy w dziedzinie zdrowia i edukacji 

W opinii Europejczyków najbardziej potrzebne są reformy w dziedzinie zdrowia publicznego (56 proc.) i edukacji (50 proc.%). W 11 państwach członkowskich ponad 60 proc. obywateli domaga się reform w dziedzinie zdrowia publicznego.

Badanie potwierdza, że Instrument Wsparcia Technicznego stanowi cenną pomoc

Wyniki badania Eurobarometru potwierdzają znaczenie tego narzędzia. Instrument Wsparcia Technicznego wykorzystuje się bowiem w odpowiedzi na wnioski państw członkowskich o wsparcie w związku ze zidentyfikowanymi przez nie potrzebami w zakresie reform. Za pośrednictwem tego narzędzia UE zapewnia wiedzę fachową i wsparcie techniczne, umożliwia i wspiera wymianę informacji między państwami oraz rozwija zdolności administracji publicznej: wszystkie te działania obywatele uznają za zadanie dla UE.

Dotychczas ponad 400 projektów w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego – w tym kilka nowych projektów na 2023 r. – już przyczyniło lub przyczyni się do przygotowania lub wdrożenia RRP państw członkowskich, w tym reform wspierających tworzenie zdolności administracji publicznej.

Co dalej?

Wyniki przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane we wdrażaniu projektów reform w ramach tego instrumentu. Na przykład w ramach projektu przewodniego – Wymiana w ramach współpracy administracji publicznej (PACE) – w 2023 r. wsparcie otrzyma ponad 300 urzędników służby cywilnej z 18 państw członkowskich – będą oni mogli zdobywać wiedzę na temat dobrych praktyk stosowanych w innych administracjach, przekazywać sobie umiejętności i rozwijać wiedzę fachową. Dalsze możliwości wymiany będą dostępne w 2024 r.

Kontekst

Badanie Eurobarometr Flash (526) przeprowadzono w okresie od 3 do 18 kwietnia 2023 r. w drodze wywiadów telefonicznych. Odpytano 25 631 respondentów z 27 państw członkowskich UE. Respondentów poproszono, aby przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wybrali maksymalnie trzy odpowiedzi z listy.
21 marca 2023 r. Komisja zatwierdziła nową rundę 151 projektów ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego, aby wesprzeć wszystkie państwa członkowskie w przygotowywaniu, opracowaniu i wdrażaniu aż 326 nowatorskich reform w 2023 r.

Wspierane projekty odpowiadają potrzebom w zakresie reform wyrażonym przez państwa członkowskie, dostosowanym w dużym stopniu do priorytetów Unii Europejskiej w zakresie nowoczesnej i wydajnej administracji publicznej, strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego i odpornych gospodarek. Wiele projektów reform jest również powiązanych z planem REPowerEU i jego realizacją za pomocą działań określonych w rozdziałach dotyczących REPowerEU zawartych w RRP.

Instrument jest częścią wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i opiera się na sukcesie poprzedniego programu wspierania reform strukturalnych. Od 2017 r. we wszystkich państwach członkowskich wdrożono ponad 1 500 projektów w zakresie wsparcia technicznego przy wsparciu w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego i programu wspierania reform strukturalnych.

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie z badania Eurobarometr
Strona internetowa poświęcona wspieraniu reform
Instrument Wsparcia Technicznego
Zestawienia informacji dotyczących poszczególnych krajów na temat projektów reform w państwach członkowskich
Roczny program prac TSI na 2023 r.
Pytania i odpowiedzi na temat Instrumentu Wsparcia Technicznego 2023

Cytat(y)

Opinia obywateli ma ogromne znaczenie dla naszej pracy. Przeprowadzone badanie potwierdza, że prace w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego są dostosowane nie tylko do zidentyfikowanych potrzeb administracji publicznej, ale również do roli i działań, których podjęcia oczekują od UE obywatele. Szczególnie cieszy mnie, że wspieranie wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi uznaje się za najważniejsze działanie dla UE. Właśnie na tym polega rola Instrumentu Wsparcia Technicznego w przypadku projektów wielonarodowych i międzyregionalnych oraz nowej wymiany w ramach współpracy administracji publicznej (PACE), która umożliwia urzędnikom służby cywilnej poznanie najlepszych praktyk administracji w innych państwach członkowskich.
Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform - 12/05/2023

Pdf do druku

Eurobarometr
polski (44.893 kB - PDF)

Pobierz (44.893 kB - PDF)

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK