SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


8.07.2023 Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program pomocy dla producentów rolnych o wartości 47 mln euro w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy w wysokości około 47 mln euro (210 mln zł) na wsparcie sektora podstawowej produkcji rolnej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram pomocy państwa na wypadek kryzysu i transformacji, przyjętych przez Komisję 9 marca 2023 r. w celu wsparcia działań w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia zielonej transformacji i zmniejszenia zależności paliwowej. Nowe ramy zmieniają i częściowo przedłużają tymczasowe ramy kryzysowe, przyjęte 23 marca 2022 r., aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie gospodarki w kontekście obecnego kryzysu geopolitycznego, zmienione już 20 lipca 2022 r. i 28 października 2022 r.

W ramach programu pomoc będzie polegać na ograniczonych kwotach pomocy w formie dotacji bezpośrednich. Celem tego środka jest wsparcie producentów rolnych, którzy obecnie borykają się z brakiem płynności finansowej z powodu wzrostu kosztów nasion, kluczowych nakładów na produkcję rolną, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Komisja uznała, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 250 000 euro na beneficjenta; oraz (ii) zostanie przyznana nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja stwierdziła, że program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE oraz warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Więcej informacji na temat tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych oraz innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia gospodarczym skutkom wojny Rosji przeciwko Ukrainie i wspierania przejścia na gospodarkę o zerowej wartości netto można znaleźć tutaj. Nieopatrzona klauzulą poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.108198 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po rozwiązaniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

(Więcej informacji udzielą: Arianna Podesta – Tel.: +32 2 298 70 24; Nina Ferreira - Tel.: +32 2 299 81 63)
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK