SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


21 .02.2024 Komisja przedstawia nowe inicjatywy na rzecz infrastruktury cyfrowej jutra

Komisja przedstawiła dziś zestaw możliwych działań mających na celu wspieranie innowacji, bezpieczeństwa i odporności infrastruktury cyfrowej. Przyszła konkurencyjność gospodarki europejskiej zależy od tej zaawansowanej infrastruktury i usług sieci cyfrowych, ponieważ szybka, bezpieczna i szeroko zakrojona łączność ma zasadnicze znaczenie dla wdrożenia technologii, które przybliżą nas do świata przyszłości: telemedycyna, jazda zautomatyzowana, predykcyjna konserwacja budynków lub rolnictwo precyzyjne.
Celem tego pakietu dotyczącego łączności cyfrowej jest rozpoczęcie dyskusji na temat konkretnych propozycji z zainteresowanymi stronami, państwami członkowskimi i partnerami o podobnych poglądach dotyczących sposobu kształtowania przyszłych działań politycznych UE z myślą o osiągnięciu konsensusu:

  • białej księdze pt. „Jak sprostać potrzebom Europy w zakresie infrastruktury cyfrowej?” przeanalizowano wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa przy wdrażaniu przyszłych sieci łączności, oraz przedstawiono możliwe scenariusze przyciągania inwestycji, wspierania innowacji, zwiększania bezpieczeństwa i urzeczywistnienia prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego.
  • zaleceniu w sprawie bezpieczeństwa i odporności infrastruktury kabli podmorskich przedstawiono zestaw działań na szczeblu krajowym i unijnym mających na celu poprawę bezpieczeństwa i odporności kabli podmorskich poprzez lepszą koordynację w całej UE, zarówno pod względem zarządzania, jak i finansowania.

UE powinna wspierać dynamiczną społeczność europejskich innowatorów, wspierając rozwój zintegrowanej łączności i infrastruktury obliczeniowej opartej na współpracy. Aby osiągnąć ten cel, w białej księdze przewiduje się utworzenie sieci „Łącznych systemów obliczeniowych opartych na współpracy” („sieć3C”) w celu stworzenia kompleksowych zintegrowanych infrastruktur i platform na potrzeby chmury telco i brzegów, które mogłyby być wykorzystywane do organizowania rozwoju innowacyjnych technologii i zastosowań sztucznej inteligencji w różnych przypadkach użycia. Takie podejście oparte na współpracy można by przygotować poprzez ustanowienie wielkoskalowych projektów pilotażowych lub ewentualnego nowego ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) w ramach ciągłości obliczeniowej.
Zasadnicze znaczenie ma również lepsze wykorzystanie synergii między istniejącymi inicjatywami, takimi jak IPCEI dotyczący infrastruktury chmury obliczeniowej i usług nowej generacji, a programami finansowania, takimi jak instrument „Łącząc Europę” i „Cyfrowa Europa”. Mogłoby to obejmować ewentualną rolę koordynacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług (Wspólne Przedsięwzięcie SNS) w celu wspierania tworzenia wspólnego ekosystemu łączności i obliczeń.  
Ponadto UE musi w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku cyfrowego w dziedzinie telekomunikacji, rozważając środki mające na celu zapewnienie prawdziwie równych warunków działania oraz ponowne przemyślenie zakresu stosowania i celów obecnych ram regulacyjnych. Refleksjata powinna uwzględniać konwergencję technologiczną między telekomunikacją a chmurą obliczeniową, które podlegają jednak różnym ramom regulacyjnym, a także potrzebę zapewnienia wszystkim operatorom inwestującym w infrastrukturę cyfrową możliwości korzystania ze skali niezbędnej do podejmowania ogromnych inwestycji. Mogłoby to wiązać się z bardziej zharmonizowanym podejściem do procedur udzielania zezwoleń operatorom telekomunikacyjnym, bardziej zintegrowanym zarządzaniem widmem na szczeblu Unii oraz ewentualnymi zmianami w polityce hurtowego dostępu. Komisja może również rozważyć środki mające na celu przyspieszenie wyłączenia sieci miedzianych do 2030 r. oraz wspieranie ekologizacji sieci cyfrowych poprzez poprawę ich efektywności.
Aby chronić europejską sieć i infrastrukturę obliczeniową, które są zasadniczym elementem naszego bezpieczeństwa gospodarczego, UE powinna zachęcać do wdrażania i zwiększania bezpieczeństwa i odporności strategicznej podmorskiej infrastruktury kablowej. W oparciu o zalecenie przyjęte wraz z białą księgą w dłuższej perspektywie można rozważyć wprowadzenie wspólnego unijnego systemu zarządzania wraz z przeglądem dostępnych instrumentów mających na celu lepsze wykorzystanie inwestycji prywatnych w celu wsparcia projektów kabli stanowiących przedmiot europejskiego zainteresowania.
W ramach natychmiastowego działania w odpowiedzi na apele państw członkowskich i zainteresowanych stron zalecenie ma na celu poprawę koordynacji w UE, na przykład poprzez ocenę i ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa, ustanowienie zestawu narzędzi bezpieczeństwa kabli oraz usprawnienie procedur wydawania pozwoleń. Ponadto, aby wesprzeć działania następcze w związku z zaleceniem, Komisja powołuje grupę ekspertów ds. infrastruktury kabla podmorskiego, w skład której wchodzą organy państw członkowskich.

Kolejne kroki

Komisja rozpoczęła dziś konsultacje społeczne na temat 12 scenariuszy przedstawionych w białej księdze. Konsultacje zakończą się 30 czerwca 2024 r. Zgłoszenia zostaną opublikowane i przyczynią się do przyszłych działań politycznych.

Kontekst ogólny

UE podjęła już szereg działań mających na celu wspieranie przejścia tradycyjnych sieci łączności na infrastrukturę przyszłości:

  • 23 lutego 2023 r. Komisja rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje rozpoznawcze na temat przyszłości sektora łączności i jego infrastruktury, których wyniki opublikowano w październiku 2023 r.
  • Wraz z konsultacjami Komisja przedstawiła również akt w sprawie infrastruktury gigabitowej, co do którego 5 lutego 2024 r., rok po przedstawieniu wniosku, osiągnięto porozumienie polityczne. W GIA wprowadzono zestaw działań mających na celu uproszczenie i przyspieszenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości, zmniejszając obciążenia administracyjne i koszty wdrożenia.
  • Porozumienie nastąpiło jednocześnie z przyjęciem zalecenia w sprawie promowania regulacyjnego dostępu gigabitowego (zalecenie gigabitowe), które zawiera wytyczne dla krajowych organów regulacyjnych dotyczące sposobu określenia obowiązków w zakresie środków zaradczych w zakresie dostępu hurtowego dla operatorów o znaczącej pozycji rynkowej.
  • Ponadto UE podjęła działania mające na celu wzmocnienie naszej szkieletowej łączności, na przykład poprzez partnerstwa Global Gateway, które zapewniają wysokiej jakości łączność ze wszystkimi częściami Unii, w tym z regionami najbardziej oddalonymi, wyspami, państwami członkowskimi z liniami brzegowymi oraz krajami i terytoriami zamorskimi. Partnerstwo Global Gateways, finansowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, wspiera kluczową infrastrukturę, taką jak kable podmorskie.

Więcej Informacji

Biała księga „Jak sprostać potrzebom Europy w zakresie infrastruktury cyfrowej?”
Zalecenie w sprawie bezpieczeństwa i odporności infrastruktury kabli podmorskich
Zestawienie informacji
Pytania i odpowiedzi

Cytat(y)

W Europie nadal mamy 27 krajowych rynków telekomunikacyjnych z różnymi strukturami sieci, różnymi poziomami zasięgu sieci, różnymi krajowymi systemami zarządzania widmem oraz różnymi regulacjami. Rozdrobnienie to stracona szansa gospodarcza. W białej księdze określiliśmy różne rozwiązania polityczne, które mają pomóc w stworzeniu jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. Pomoże to, ponieważ potrzebujemy infrastruktury cyfrowej zapewniającej bezpieczną, szybką i niezawodną łączność dla wszystkich, wszędzie w Europie.
Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej

Infrastruktura sieci cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjnej i odpornej Europy. Biała księga, którą dziś przedstawiamy, stanowi podstawę przyszłego aktu w sprawie sieci cyfrowych, koncentrującego się na trzech filarach: inwestycje, ramy regulacyjne i bezpieczeństwo. Musimy stworzyć równe warunki działania dla prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego, aby uwolnić inwestycje niezbędne do budowy przyszłej infrastruktury sieci cyfrowej.
Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego

Pdf do druku

Nowe inicjatywy na rzecz infrastruktury cyfrowej jutra
English
55.56, kB - PDF
Pobierz  ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK