SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


05.04.2024 UE i USA kontynuują ścisłą współpracę handlową i technologiczną w czasach globalnych wyzwań

UE i Stany Zjednoczone odbyły dziś szóste posiedzenie Rady UE-USA ds. Handlu i Technologii (TTC) w Leuven (Belgia). Posiedzenie pozwoliło ministrom wykorzystać bieżące prace i przedstawić nowe wyniki prac Rady ds. Handlu i Technologii po dwóch i pół roku współpracy.


Rada ds. Handlu i Technologii jest kluczowym forum ścisłej współpracy w kwestiach handlu transatlantyckiego i technologii. Komisję reprezentowali wiceprzewodniczący wykonawczy Margrethe Vestager i Valdis Dombrovskis, a także komisarz Thierry Breton. Po stronie USA obecni byli sekretarz stanu USA Antony Blinken, sekretarz handlu USA Gina Raimondo i przedstawiciel USA ds. handlu Katherine Tai.
Spotkanie odbyło się w trudnym kontekście geopolitycznym, w tym w nielegalnej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie i globalnej presji gospodarczej. Ponadto przyspieszenie transformacji cyfrowej i ekologicznej otwiera możliwości wzrostu i innowacji, ale wymaga również współpracy transatlantyckiej na rzecz wspólnego podejścia. Spotkanie pokazało, że istnieje silne zaangażowanie na rzecz wzmocnienia transatlantyckiego przywództwa w zakresie powstających technologii i w środowisku cyfrowym, ułatwiania dwustronnego handlu i inwestycji, współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarczego oraz obrony praw człowieka i wartości. 

Współpraca transatlantycka w zakresie sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, 6G, półprzewodników i normalizacji

UE i USA potwierdziły swoje wspólne zaangażowanie na rzecz opartego na analizie ryzyka podejścia do sztucznej inteligencji (AI) oraz wspierania bezpiecznych i wiarygodnych technologii sztucznej inteligencji. Obaj partnerzy wierzą, że sztuczna inteligencja może pomóc w znalezieniu rozwiązań globalnych wyzwań. W opublikowanym dziś dokumencie podsumowującym pt. „ Sztuczna inteligencja dla dobra publicznego” wskazano kluczowe etapy, w których UE i USA współpracują w dziedzinie ekstremalnych zjawisk pogodowych, energii, reagowania kryzysowego i odbudowy.
Partnerzy ogłosili również nowy dialog między unijnym biurem ds. sztucznej inteligencji a amerykańskim Instytutem Bezpieczeństwa na temat opracowania narzędzi, metod i poziomów odniesienia na potrzeby pomiaru i oceny modeli sztucznej inteligencji. Od czasu uruchomienia Rady ds. Handlu i Technologii w 2021 r. UE i USA pracują nad przejrzystością i ograniczaniem ryzyka, aby czerpać korzyści ze sztucznej inteligencji dla swoich obywateli i społeczeństw oraz kontynuować wdrażanie wspólnego planu działania na rzecz godnej zaufania sztucznej inteligencji i zarządzania ryzykiem.   
UE i USA przyjęły dziś wspólną wizję 6G, określającą drogę wiodącej roli w tej technologii i podpisały porozumienie administracyjne dotyczące współpracy badawczej. Opiera się to na prognozie 6G przyjętej w maju 2023 r. oraz na planie działania dla przemysłu 6G z grudnia 2023 r.
Jeśli chodzi o półprzewodniki, UE i USA przedłużają o trzy lata swoje dwa porozumienia administracyjne, w ramach których skutecznie współpracują, aby zidentyfikować zakłócenia w łańcuchu dostaw na wczesnym etapie i zapewnić przejrzystość dotacji. Zobowiążą się do współpracy w zakresie dotychczasowych półprzewodników i połączą siły w badaniach w celu znalezienia alternatyw dla substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w chipach, w tym poprzez wykorzystanie zdolności w zakresie sztucznej inteligencji.  
Jeżeli chodzi o nowe standardy technologiczne, UE i USA publikują sprawozdanie dotyczące mapowania tożsamości cyfrowej w celu zidentyfikowania przypadków użycia na potrzeby interoperacyjności transatlantyckiej i transgranicznego korzystania z tożsamości cyfrowych.  W 2023 r. UE i USA zatwierdziły wspólną międzynarodową normę dotyczącą systemów ładowania megawatów do celów ładowania elektrycznych pojazdów ciężkich. Partnerzy będą nadal pracować nad normami jako czynniki umożliwiające transformację ekologiczną.
Zwiększanie umiejętności cyfrowych i talentów ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia transformacji cyfrowej. Grupa zadaniowa ds. talentów na rzecz wzrostu, powołana w kwietniu 2023 r. z rocznym mandatem, posłużyła jako platforma bogatej wymiany informacji na temat rozwoju innowacyjnych umiejętności i możliwych do podjęcia działań w celu rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze technologicznym zarówno w UE, jak i w Stanach Zjednoczonych. Grupa zadaniowa przedstawiła wyniki tych dyskusji przy okazji posiedzenia Rady ds. Handlu i Technologii.  

Promowanie łatwiejszego, bardziej zrównoważonego i bezpieczniejszego handlu na rynku transatlantyckim

Promowanie zrównoważonego handlu w ramach transformacji ekologicznej jest priorytetem obu stron, a Rada ds. Handlu i Technologii pozostaje kluczowym forum współpracy UE i USA w tym zakresie. Obie strony potwierdziły znaczenie Transatlantyckiej Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Handlu (TIST), która od czasu jej powstania w 2022 r. wyznacza ramy prac TTC w tym zakresie. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie podsumowali prace prowadzone w ramach TIST, w tym nad oceną zgodności, aby ułatwić handel towarami i technologiami, które mają zasadnicze znaczenie dla transformacji ekologicznej. Postanowili opublikować wspólny katalog najlepszych praktyk w zakresie zielonych zamówień publicznych, aby pomóc w przyspieszeniu wdrażania projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju finansowanych ze środków publicznych oraz zacieśnić współpracę w zakresie łańcuchów dostaw energii słonecznej.
UE i USA zadeklarowały zamiar ułatwienia handlu transatlantyckiego i dalszego pogłębiania ich jedynego w swoim rodzaju partnerstwa gospodarczego.  W tym celu obie strony zgodziły się na ułatwienie stosowania narzędzi cyfrowych w handlu. W szczególności podjęły one kroki w celu ułatwienia przedsiębiorstwom handlu cyfrowego poprzez koordynację i dostosowanie ich odpowiednich standardów technicznych dotyczących systemów fakturowania elektronicznego, co powinno znacznie ograniczyć czas i ograniczyć biurokrację. Ograniczy to również zużycie papieru i emisje dwutlenku węgla związane z tradycyjnymi metodami fakturowania.
Ponadto obie strony potwierdziły znaczenie dialogu UE-USA na temat zachęt do czystej energii jako platformy wymiany informacji w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji oraz zakłóceń w handlu i inwestycjach w sektorze czystej energii. Z zadowoleniem przyjęli również publikację zaleceń dotyczących większej kompatybilności transatlantyckiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, które stanowią uzupełnienie wcześniej opublikowanych transatlantyckich zaleceń technicznych dotyczących finansowanego przez rząd wdrażania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych [LINK].
Ponadto UE i USA twierdzą, że zrównoważony handel polega nie tylko na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, ale również na zapewnieniu sprawiedliwej transformacji dla pracowników i przedsiębiorstw w górę i w dół łańcucha dostaw. Cel ten został podkreślony w pracach prowadzonych w ramach dialogu na temat handlu i pracy (TALD), w ramach którego, opierając się na dyskusjach przeprowadzonych podczas warsztatów z partnerami społecznymi zorganizowanych na piątym posiedzeniu Rady ds. Handlu i Technologii w styczniu 2024 r., odbyło się trzecie posiedzenie na dzisiejszym posiedzeniu ministerialnym Rady ds. Handlu i Technologii.
Ponadto UE i USA intensywnie zaangażowały się w prace nad minerałami krytycznymi, które są niezbędne dla szerokiego zestawu technologii potrzebnych w strategicznych sektorach UE, takich jak przemysł technologii neutralnych emisyjnie, oraz sektor cyfrowy, kosmiczny i obronny. UE i USA czynią postępy w negocjacjach w sprawie porozumienia w sprawie minerałów krytycznych. Umowa ta ma na celu wzmocnienie łańcuchów dostaw minerałów krytycznych do akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz wzmocnienie ochrony pracy i środowiska w międzynarodowych łańcuchach dostaw minerałów krytycznych. UE i USA z zadowoleniem przyjęły również uruchomienie Forum Partnerstwa na rzecz Bezpieczeństwa Minerał (więcej informacji będzie dostępnych tutaj), któremu będą współprzewodniczyć, i oczekują owocnej współpracy z wieloma partnerami na całym świecie.
Ministrowie rozmawiali też o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarczego. W związku z tym UE i USA potwierdziły swoje wspólne obawy dotyczące wyzwań związanych z wymuszeniem gospodarczym i praktykami nierynkowymi stosowanymi przez państwa trzecie i zdecydowały się kontynuować wysiłki na rzecz zmniejszenia ryzyka i dywersyfikacji swoich stosunków handlowych i inwestycyjnych. Uznali również ważną rolę, jaką Rada ds. Handlu i Technologii konsekwentnie odgrywa w optymalizacji prac UE-USA w zakresie kontroli wywozu przeciwko Rosji i Białorusi. Zdecydowali się jeszcze bardziej dostosować swoje priorytety w tym zakresie i kontynuować prace nad ułatwieniem bezpiecznego handlu zaawansowanej technologii przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznego systemu kontroli wywozu.
UE i USA prowadziły wspólne prace w celu określenia i promowania najlepszych praktyk w zakresie monitorowania inwestycji zagranicznych i będą nadal wymieniać informacje w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Obie strony zgodziły się również kontynuować wymianę informacji na temat sposobów reagowania na zagrożenia związane z inwestycjami wychodzącymi w niektóre technologie krytyczne.

Obrona praw człowieka i wartości w zmieniającym się geopolitycznym środowisku cyfrowym

UE i USA zgadzają się, że platformy internetowe powinny ponosić większą odpowiedzialność za zapewnienie sprawiedliwego, przejrzystego i odpowiedzialnego środowiska cyfrowego, w tym poprzez przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć i ochronę obrońców praw człowieka w internecie. Partnerzy opracowali zestaw wspólnych zasad dotyczących przemocy ze względu na płeć na platformach internetowych, które uzupełniają wykaz zasad wysokiego szczebla dotyczących ochrony i wzmocnienia pozycji małoletnich oraz dostępu naukowców do danych, które są zgodne z unijnym aktem prawnym o usługach cyfrowych.
Obaj partnerzy są zdeterminowani wspierać demokrację na całym świecie i bronić praw człowieka, wolnych i niezależnych mediów oraz zwalczać zagraniczne manipulacje informacjami i ingerencje w informacje, zwłaszcza w roku, w którym odbywa się wiele wyborów na świecie. Następnie opublikowali wspólne zalecane działania dla platform internetowych w zakresie ochrony obrońców praw człowieka w internecie.
UE i USA zobowiązały się do ułatwienia dostępu do danych z platform internetowych i opublikowały sprawozdanie na temat mechanizmów dostępu naukowców do takich danych, które opiera się na wysiłkach podejmowanych przez środowisko akademickie i naukowe.
Ponadto UE i USA potwierdziły swoje zobowiązanie do wspierania projektów w zakresie bezpiecznej i odpornej infrastruktury cyfrowej i łączności w państwach trzecich oraz ogłosiły wspólny pakiet wsparcia dla Tunezji. Przyczynia się to do realizacji projektów realizowanych w Kostaryce, na Jamajce, w Kenii i na Filipinach.

Kolejne kroki

Szeroko zakrojone wyniki prac Rady ds. Handlu i Technologii od czasu jej uruchomienia w 2021 r. świadczą o wartości tego transatlantyckiego forum politycznego i zleceniodawcy zgodzili się co do potrzeby kontynuowania tych prac. W związku z tym, w miarę jak obie strony przystąpią do swoich procesów wyborczych, UE i USA zastanowią się nad dotychczasowymi doświadczeniami i możliwymi rozwiązaniami. W międzyczasie kontynuowane będą prace techniczne w ramach Rady ds. Handlu i Technologii. Opierając się na dotychczasowych wnioskach z naszej współpracy, zamierzamy wykorzystać pozostałą część 2024 r. do współpracy z zainteresowanymi stronami z UE i USA w celu zebrania ich opinii na temat przyszłości TTC.

Kontekst ogólny

Na szczycie w Brukseli 15 czerwca 2021 r. UE i USA powołały Radę UE-USA ds. Handlu i Technologii. Służyła jako forum do omawiania i koordynowania kluczowych kwestii handlowych i technologicznych oraz do pogłębienia współpracy transatlantyckiej w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Inauguracyjne posiedzenie ministerialne TTC odbyło się w Pittsburghu 29 września 2021 r. W następstwie tego spotkania powołano dziesięć grup roboczych zajmujących się takimi kwestiami jak normy technologiczne, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, kontrola wywozu i globalne wyzwania handlowe. Następnie odbyło się drugie posiedzenie w Paryżu 16 maja 2022 r., trzecie posiedzenie w College Park w Maryland w grudniu 2022 r., czwarte posiedzenie w Luleå (Szwecja) w maju 2023 r. i piąte posiedzenie w Waszyngtonie w styczniu 2024 r.
UE i USA niezmiennie pozostają kluczowymi partnerami handlowymi i geopolitycznymi. Handel dwustronny między UE a USA utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie – w 2023 r. ponad 1,6 bln EUR, a wartość inwestycji dwustronnych wzrosła do 5 bln EUR.

Więcej Informacji

Wspólne oświadczenie
Zestawienie informacji
Strona informacyjna TTC
Centralna strona internetowa TTC
Platforma Futurium TTC
Dialog w kwestiach handlu i pracy
TISTOŚĆ
UE i USA uruchamiają TTC
Stosunki handlowe UE-USA

Cytat(y)

W dzisiejszym szybko zmieniającym się i niepewnym świecie nasze partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie handlu i technologii pozwala nam sprostać niektórym z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Jestem dumny z dotychczasowych rezultatów i będziemy nadal pracować nad zwiększeniem bezpieczeństwa gospodarczego i stworzeniem sprawiedliwego środowiska cyfrowego odzwierciedlającego nasze wartości.
Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej

TTC nadała transatlantyckim stosunkom handlowym nową dynamikę. Jest to pierwsze tego rodzaju forum, które umożliwiło dwóm największym gospodarkom świata ustalenie nowych standardów i współpracę w zakresie obecnych wyzwań – takich jak sankcje wobec Rosji – w oparciu o wspólne wartości demokratyczne. Rada ds. Handlu i Technologii odegrała ważną rolę w zwiększaniu naszego bezpieczeństwa gospodarczego i zwiększaniu odporności łańcuchów dostaw. Poczyniliśmy również cenne postępy we wspólnym tworzeniu ekologicznego rynku transatlantyckiego.
Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy odpowiedzialny za handel

Powiązane tematy

Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe 
Handel 
Europa na miarę ery cyfrowej 

Pdf do druku

UE i USA kontynuują ścisłą współpracę handlową i technologiczną
English
70.906, kB - PDF
Pobierz  

 
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK