SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


19.06.2024 Budżet UE na 2025 r. opracowany z myślą o zwiększeniu środków na realizację priorytetów Europy

Komisja zaproponowała dziś roczny budżet UE na 2025 r. w wysokości 199,7 mld euro. Uzupełnią go o szacowane na 72 mld euro wypłaty w ramach NextGenerationEU. Ta znaczna pula środków finansowych pomoże UE realizować priorytety polityczne, a przy tym uwzględnia zmiany uzgodnione w toku śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych (WRF) w lutym 2024 r.

W projekcie budżetu na 2025 r. środki przeznacza się na obszary, w których mogą one przynieść największe korzyści, tak by dzięki działaniom podejmowanym we współpracy z państwami członkowskimi UE i naszymi partnerami na całym świecie i zgodnie z ich potrzebami Europa stała się bardziej odporna i lepiej dostosowana do wyzwań przyszłości, dla dobra obywateli i przedsiębiorstw UE. Będzie to możliwe dzięki wspieraniu transformacji ekologicznej i cyfrowej, tworzeniu miejsc pracy przy jednoczesnym wzmocnieniu strategicznej autonomii Europy i jej roli na świecie. Budżet umożliwi wspieranie kluczowych technologii krytycznych za pośrednictwem Platformy na rzecz technologii strategicznych dla Europy (STEP).

Projekt budżetu na 2025 r. zapewni również – zgodnie ze śródokresową rewizją WRF – dalsze wsparcie dla syryjskich uchodźców w Turcji i szerzej pojętym regionie, wsparcie na rzecz południowego sąsiedztwa, w tym zewnętrznego wymiaru migracji, a także dla Bałkanów Zachodnich. Co istotne, zapewni stabilne i przewidywalne wsparcie dla Ukrainy.

Komisja proponuje przeznaczenie następujących kwot (w formie zobowiązań) na poszczególne priorytety UE:

 • 53,8 mld euro na wspólną politykę rolną i 0,9 mld euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, z myślą o europejskich rolnikach i rybakach, ale również aby wzmocnić odporność sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa oraz zapewnić odpowiedni margines na zarządzanie kryzysowe;
 • 49,2 mld euro na rozwój regionalny i spójność regionalną, aby wspierać spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, a także na infrastrukturę wspomagającą transformację ekologiczną i priorytetowe projekty Unii;
 • 16,3 mld euro na wsparcie naszych partnerów i interesów na świecie, z czego m.in. 10,9 mld euro w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR – „Globalny wymiar Europy”), 2,2 mld euro na Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III), 0,5 mld euro na Instrument na rzecz wzrostu gospodarczego dla Bałkanów Zachodnich, a także 1,9 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA);
 • kolejne 4,3 mld euro zostanie udostępnione w formie dotacji w ramach Instrumentu na rzecz Ukrainy, uzupełnione o 10,9 mld euro w formie pożyczek;
 • 13,5 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego największa kwota – 12,7 mld euro – zostanie przeznaczona na „Horyzont Europa”, sztandarowy program badawczy Unii Europejskiej. Projekt budżetu obejmuje również finansowanie europejskiego aktu w sprawie czipów w ramach programu „Horyzont Europa” oraz przegrupowanie na ten cel środków z innych programów;
 • 4,6 mld euro na Europejskie inwestycje strategiczne, z czego np. 2,8 mld euro na instrument „Łącząc Europę” z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transgranicznej, 1,1 mld euro na program „Cyfrowa Europa”, który pomoże kształtować cyfrową przyszłość Unii, oraz 378 mln euro na kluczowe priorytety w ramach InvestEU (badania naukowe i innowacje, dwojaka transformacja – ekologiczna i cyfrowa, sektor zdrowia i technologie strategiczne);
 • 2,1 mld euro na wydatki przeznaczone na przestrzeń kosmiczną, głównie na europejski program kosmiczny, który połączy działania Unii w tej strategicznej dziedzinie;
 • 11,8 mld euro na odporność i wartości, z czego m.in. 5,2 mld euro na rosnące koszty finansowania zewnętrznego związane z NGEU, 4 mld euro na Erasmus+, aby tworzyć możliwości kształcenia i mobilności dla ludzi, 352 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 235 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości;
 • 2,4 mld euro na działania na rzecz środowiska i klimatu; na kwotę tę składa się głównie 771 mln euro na program LIFE z przeznaczeniem na wspieranie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej oraz 1,5 mld euro na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zagwarantować, że przejście na zieloną gospodarkę będzie korzystne dla wszystkich;
 • 2,7 mld euro na ochronę naszych granic; na kwotę tę składa się głównie 1,4 mld euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) i 997 mln euro (całkowity wkład UE) na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);
 • 2,1 mld euro na wydatki w ramach UE związane z migracją, z czego największa kwota – 1,9 mld euro – zostanie przeznaczona na wsparcie migrantów i osób ubiegających się o azyl zgodnie z naszymi wartościami i priorytetami;
 • 1,8 mld euro na działania związane z obronnością, z czego największa kwota – 1,4 mld euro – zostanie przeznaczona na wspieranie rozwoju zdolności i badań w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO), a 244,5 mln euro – na wsparcie mobilności wojskowej;
 • 977 mln euro na zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku, w tym 613 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku, oraz 205 mln euro na prace w dziedzinie podatków, ceł i zwalczania nadużyć finansowych;
 • 583 mln euro na Program UE dla zdrowia, który pozwoli kompleksowo odpowiadać na potrzeby ludności w dziedzinie zdrowia, oraz 203 mln euro na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU), aby móc szybko uruchomić pomoc operacyjną w przypadku kryzysu;
 • 784 mln euro na bezpieczeństwo, z czego w szczególności 334 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), który będzie służył do zwalczania terroryzmu, radykalizacji postaw, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości;
 • 196 mln euro na bezpieczne połączenia satelitarne w ramach nowego unijnego programu bezpiecznej łączności.

Projekt budżetu na 2025 r. jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 r. i zmienionego w lutym 2024 r., z kolejnymi dostosowaniami technicznymi, i służy przekształceniu jego priorytetów w konkretne rezultaty do osiągnięcia w danym roku.
Roczny budżet na 2025 r. będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez władzę budżetową przed końcem roku.

Kontekst

Projekt budżetu UE na 2025 r. obejmuje wydatki pokrywane ze środków w ramach długoterminowych pułapów budżetowych, finansowanych z zasobów własnych. Są one uzupełniane wydatkami w ramach NextGenerationEU, finansowanymi z pożyczek zaciąganych na rynkach kapitałowych. Jeżeli chodzi o sam budżet, w projekcie budżetu na każdy program proponuje się dwie kwoty – zobowiązania i płatności. „Zobowiązania” dotyczą finansowania, które można uzgodnić w umowach w danym roku, natomiast „płatności” to środki faktycznie wypłacane. Wszystkie kwoty podaje się w cenach bieżących.

Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi dotyczące projektu budżetu rocznego na 2025 r.
Wszystkie dokumenty dotyczące rocznego budżetu UE
Roczna procedura budżetowa
Rewizja budżetu UE na lata 2021–2027
Długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 oraz NextGenerationEU
Budżet UE na przestrzeni lat
UE jako pożyczkobiorca

Cytat(y)

Budżet UE nadal zapewnia Europie środki umożliwiające sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom, w szczególności przez wspieranie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększanie ogólnej odporności Unii. Udało nam się również wzmocnić naszą pozycję na zewnątrz: śródokresowa rewizja WRF była niezwykle istotna, gdyż dzięki niej nasza Unia może w sposób stabilny stawiać czoła skutkom rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, wzmocnić zdolność do reagowania na klęski żywiołowe i podejmować działania w odpowiedzi na globalną konkurencję w zakresie kluczowych technologii krytycznych.
Johannes Hahn, komisarz do spraw budżetu i administracji

Pdf do druku

Budżet UE na 2025 r.:
Polski
52.798, kB - PDF Pobierz  
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK