SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


2006 Komisja Europejska ogłosiła rok 2006 Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników (ERMP )

Podniesienie świadomości w zakresie mobilności zawodowej i przestrzennej oraz rozpowszechnienie informacji dotyczących korzyści płynących zarówno z pracy za granicą, jak też z podjęcia pracy w nowym zawodzie, to podstawowy cel, jaki postawiła sobie Komisja Europejska, ogłaszając rok 2006, Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników.

Inicjatywa jest programem pilotażowym, który będzie wspierać proces tworzenia się europejskiego rynku pracy, a mają się do tego przyczynić skoordynowane działania i wymiana dobrych praktyk.

Program przyjęty na rok 2006 ma dla Polski duże znaczenie, ponieważ jego realizacja powinna przyczynić się do promocji polskich postulatów dotyczących rezygnacji ze stosowania ograniczeń swobodnego przepływu pracowników przez te państwa członkowskie UE, które wprowadziły je na mocy traktatu akcesyjnego (przed 1 maja 2006 r. państwa będą decydować o ich dalszym stosowaniu albo o odstąpieniu od nich).

Cele programu ERMP obejmują w szczególności:

 1. podniesienie świadomości na temat:
  • praw wynikających ze swobodnego przepływu pracowników
  • istniejących możliwości geograficznej i zawodowej mobilności oraz wspierających ją służb europejskich
  • potrzeby przedsięwzięcia przez te służby działań w celu oszacowania kosztów społecznych, z jakimi liczyć się muszą migrujący pracownicy wewnątrz oraz między państwami członkowskimi;
 2. wspieranie wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi stronami, szczególnie instytucjami i organami administracji publicznej, partnerami społecznymi oraz sektorem prywatnym;
 3. wspieranie pogłębionych studiów nad skalą i zjawiskiem geograficznej i zawodowej mobilności pracowników w UE w celu lepszego zrozumienia i przezwyciężenia hamujących ją barier.


PROJEKTY

Pod koniec października 2005 r. Komisja Europejska wezwała do składania wniosków o dofinansowanie projektów, mających na celu wsparcie finansowe działań i programów pilotażowych, nakierowanych na podnoszenie mobilności pracowników w Europie. Projekty te powinny również dotyczyć promocji i wymiany dobrych praktyk, a także informować o prawie pracowników do swobodnego przemieszczania się oraz o funkcjonowaniu istniejących już instrumentów wspierających mobilność.

Do składania wniosków uprawnione są wszelkie podmioty zajmujące się tematyką mobilności pracowników, w tym podmioty administracji publicznej, organizacje partnerów społecznych, działające na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym, organizacje pozarządowe, jednostki gospodarcze, jednostki akademickie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, izby handlowe, a także media.

Budżet programu wynosi 6 mln euro, z czego około 4 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie projektów wybranych w ramach konkursu, zapewniając współfinansowanie do 85 proc. kosztów. Komisja Europejska szacuje, że współfinansowanie otrzyma od 20 do 30 przedsięwzięć, a jego wartość będzie wynosić między 100 tys. a 150 tys. euro. Pierwszy termin składania wniosków upłynął 12 grudnia 2005 r.

W styczniu br. zostanie ogłoszone nowe wezwanie do składania wniosków w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników. Do rozdysponowania będzie kwota około 2 mln euro, która zostanie rozdzielona pomiędzy 10 projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków w ramach ERMP dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=566.

Mobilność jest słowem-kluczem opisującym procesy zachodzące współcześnie na rynkach pracy państw rozwiniętych, co w odniesieniu do pracowników oznacza zmianę miejsca wykonywania pracy (mobilność geograficzna) oraz/lub zmianę zawodu i/lub pracodawcy (mobilność zawodowa). Najczęściej wynika ona z przekształceń natury organizacyjnej i technicznej zachodzących w przedsiębiorstwie, racjonalizacji struktur zatrudnienia w skali makro- i mikroekonomicznej, zmian koniunkturalnych czy likwidacji nierentownych przedsiębiorstw. Jest również związana z naturalnym dążeniem do poprawienia warunków pracy i poziomu życia.

Obecna dynamika procesów zachodzących w gospodarce europejskiej i światowej, tempo w jakim powstają i upadają przedsiębiorstwa, a nowe technologie wypierają rozwiązania mniej zaawansowane, powoduje, że każda aktywna zawodowo osoba, chcąc utrzymać się na rynku pracy powinna otworzyć się na możliwości, jakie daje gotowość do zmiany zawodu lub miejsca zamieszkania. Elastyczność i mobilność to cechy, które pozwalają na zdobycie nowego doświadczenia oraz wiedzy.

Według statystyk, Europejczycy rzadko jednak decydują się na zmianę zawodu lub miejsca zamieszkania w celu zdobycia pracy. W krajach gdzie mobilność pracowników jest znikoma występuje największy poziom bezrobocia.

W okresie ostatnich trzydziestu lat, udział osób zamieszkałych w państwie UE innym, niż ich kraj pochodzenia pozostaje niezmiennie na tym samym poziomie - w granicach 1,5 proc. W dziesięciu państwach UE 40 proc. pracowników zajmuje te same stanowiska pracy od ponad dziesięciu lat.

Niska mobilność przestrzenna i zawodowa pracowników w państwach członkowskich jest spowodowana wieloma czynnikami, wśród których można wymienić:

 • utrzymywanie się barier prawnych, administracyjnych i społeczno-kulturowych;
 • niska świadomość obywateli dotycząca funkcjonowania instrumentów wspierania mobilności;
 • trudności w przekonaniu pracowników o korzyściach, jakie niesie ze sobą doświadczenie pracy w innym kraju lub innym środowisku pracy.

Obchody Roku Mobilności 2006 zostaną zainaugurowane 23-24 lutego2006 w Brukseli, na zorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji, z udziałem przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso i innych komisarzy. Komisja planuje także zorganizowanie wielu konferencji oraz seminariów poświęconych mobilności pracowników, a także targów pracy odbywających się równolegle w miastach na terenie całej Europy. Zostanie przyznana nagroda europejska dla organizacji, która najbardziej przyczyni się do promocji mobilności geograficznej i zawodowej pracowników.

Działania w ramach programu będą również podejmowane na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym i będą obejmowały między innymi działania informacyjne, badawcze oraz organizację przedsięwzięć i projektów związanych z tematem programu.


PLIKI DO POBRANIA

Prezentacja dotycząca Europejskiego Roku Mobilności Pracowników / PDF /


LINKI

Podmioty zaangażowane w promocję i realizację działań w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników w Polsce:
Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.menis.gov.pl/
Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców http://www.uric.gov.pl/
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych http://www.ipiss.com.pl/
Oficjalna strona Europejskiego Roku Mobilności Pracowników http://www.europa.eu.int/workersmobility2006
Mobilność pracowników na stronach Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/comm/employment_social/skills_mobility/index_en.htm
EUROPASS - jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji
http://europass.cedefop.eu.int/
Portal publicznych służb zatrudnienia http://www.psz.praca.gov.pl/


ŹRÓDŁA
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej , www.ukie.gov.plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK