SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ


NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


30.01.2023 Ochrona konsumentów: manipulacyjne praktyki internetowe wykryte w 148 z 399 skontrolowanych sklepów internetowych

Komisja Europejska i krajowe organy ds. ochrony konsumentów z 23 państw członkowskich, Norwegii i Islandii (sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta) opublikowały dzisiaj wyniki akcji kontrolnej stron internetowych związanych z handlem detalicznym. Kontrola objęła 399 sklepów internetowych należących do sprzedawców detalicznych oferujących rozmaite produkty: od tekstyliów po artykuły elektroniczne. W trakcie kontroli przyjrzano się również trzem konkretnym rodzajom praktyk manipulacyjnych, które mają skłaniać konsumentów do podjęcia decyzji, które mogą nie leżeć w ich najlepszym interesie, tzw. zwodniczy interfejs. Do takich zwodniczych interfejsów należą: fałszywe liczniki odmierzające czas; interfejsy internetowe zaprojektowane w taki sposób, aby skłonić konsumentów do dokonania zakupu, wykupienia abonamentu lub dokonania innego wyboru, oraz ukryte informacje. Dochodzenie wykazało, że 148 stron internetowych zawierało co najmniej jeden z trzech rodzajów zwodniczych interfejsów.26.01.2023 Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program o wartości 21 mln euro mający na celu zrekompensowanie sektorowi turystyki strat poniesionych w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na granicy polsko-białoruskiej

Na podstawie unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 21 mln euro (100 mln PLN) mający na celu zrekompensowanie przedsiębiorstwom działającym w sektorze turystyki strat poniesionych w wyniku środków ograniczających przyjętych przez Polskę w odpowiedzi na instrumentalizację migrantów przez władze białoruskie na zewnętrznej granicy UE.25.01.2023 Komisja określa konkretne działania na rzecz większego zaangażowania partnerów społecznych na szczeblu krajowym i unijnym

Komisja przedstawia dziś inicjatywę mającą na celu dalsze wzmocnienie i promowanie dialogu społecznego poprzez konkretne działania na szczeblu krajowym i unijnym. W ten sposób UE podtrzymuje swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz dialogu społecznego, który jest podstawą unijnej społecznej gospodarki rynkowej i jej konkurencyjności. Inicjatywa umożliwi dostosowywanie dialogu społecznego do zmieniającego się świata pracy i nowych tendencji na rynku pracy w kontekście przechodzenia na gospodarkę cyfrową i neutralną dla klimatu oraz pojawiania się nowych form zatrudnienia23.01.2023 Europejski plan walki z rakiem: Uruchomienie europejskiej inicjatywy dotyczącej obrazowania raka

Podczas wydarzenia w Brukseli Komisja uruchomiła dziś europejską inicjatywę dotyczącą obrazowania raka, aby wesprzeć podmioty opieki zdrowotnej, instytuty badawcze i innowatorów w jak najlepszym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na danych w zakresie leczenia nowotworów i opieki onkologicznej. Inicjatywa będąca sztandarowym projektem europejskiego planu walki z rakiem będzie dążyć do stworzenia infrastruktury cyfrowej, która połączy zasoby i bazy danych z obrazowania raka w całej UE, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania wysokich standardów etycznych, zaufania, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Zapewni ona inicjatywom na szczeblu unijnym i krajowym, sieciom szpitali, a także repozytoriom badawczym dane z obrazowania i inne istotne dane dotyczące zdrowia.20.01.2023 UE zobowiązuje się przeznaczyć 1 mln euro na przełomowe porozumienie WTO w sprawie subsydiów dla rybołówstwa

UE zobowiązała się przeznaczyć 1 mln euro na mechanizm finansowania rybołówstwa, który jest częścią osiągniętego w zeszłym roku porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie subsydiów dla rybołówstwa. Nowy mechanizm finansowania rybołówstwa, ustanowiony w listopadzie 2022 r., ma na celu wspieranie zrównoważonego charakteru rybołówstwa i położenie kresu szkodliwym subsydiom w tym sektorze. Mechanizm zapewni dotacje krajom rozwijającym się i najsłabiej rozwiniętym, aby mogły korzystać z pomocy technicznej i budowania zdolności w celu wdrożenia zasad określonych w porozumieniu WTO w sprawie subsydiów dla rybołówstwa.19.01.2023 Handel i klimat: UE i kraje partnerskie inaugurują koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu

Komisja Europejska, państwa członkowskie i 26 krajów partnerskich zainaugurują dziś „Koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu”, pierwsze na szczeblu ministerialnym globalne forum poświęcone kwestiom handlu, klimatu i zrównoważonego rozwoju. Koalicja będzie wspierać globalne działania na rzecz promowania polityki handlowej, która może pomóc w uwzględnieniu kwestii zmiany klimatu poprzez inicjatywy lokalne i globalne.03.01.2023 Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

1 stycznia Szwecja po raz trzeci przejęła stery w Radzie UE. Czego szwedzcy eurodeputowani spodziewają się po nadchodzących sześciu miesiącach?

Cztery priorytety szwedzkiej prezydencji to: Bezpieczeństwo: jedność, Odporność: konkurencyjność, Dobrobyt: transformacja ekologiczna i energetyczna, Wartości demokratyczne i rządy prawa: nasz fundament.16.12.2022 Ukraina: UE uzgadnia dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji

Komisja z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę dziewiątego pakietu surowych sankcji wymierzonych w Rosję za jej agresję na Ukrainę. Jest to odpowiedź na ciągłą eskalację nielegalnych działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie, zwłaszcza w chwili gdy Rosja celowo atakuje ludność cywilną i infrastrukturę cywilną, próbując sparaliżować kraj na początku zimy.07.12.2022 Unia bezpieczeństwa

Unia bezpieczeństwa: Komisja proponuje nowe przepisy w sprawie danych pasażera przekazywanych przed podróżą, aby ułatwić zarządzanie granicami zewnętrznymi i zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne.
Komisja przedstawia dziś wnioski dotyczące dwóch nowych rozporządzeń, dzięki którym będzie można skuteczniej wykorzystywać dane pasażera przekazywane przed podróżą (API). Wnioski te należą do kluczowych działań określonych w strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa. Jak wykazano w piątym sprawozdaniu z postępów prac w zakresie unii bezpieczeństwa, UE kontynuuje postępy we wzmacnianiu swojej ogólnej struktury bezpieczeństwa, której celem jest zwiększenie ochrony obywateli UE. W sprawozdaniu podkreślono trzy lata znacznych postępów we wdrażaniu strategii w zakresie unii bezpieczeństwa. Pokazuje to, że poczyniono istotne kroki w kierunku wzmocnienia ochrony infrastruktury krytycznej przed atakami fizycznymi, cybernetycznymi i hybrydowymi, zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania radykalizacji postaw, a także walki z przestępczością zorganizowaną.07.12.2022 Działania „Maria Skłodowska-Curie”: 1,75 mld euro na nowe wnioski o stypendia dla naukowców i instytucji

Komisja ogłosiła dzisiaj nowe zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie szkoleń, umiejętności i rozwoju kariery naukowców w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA). Jest to sztandarowy unijny program finansujący studia doktoranckie i podoktorskie, będący częścią programu „Horyzont Europa”. Celem MSCA, których łączny budżet na lata 2021–2027 wynosi 6,6 mld euro, jest wspieranie naukowców z całego świata na wszystkich etapach kariery zawodowej i we wszystkich dziedzinach nauki. Działania te przynoszą również korzyści instytucjom: wspierają doskonałe programy doktoranckie i podoktorskie oraz wspólne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji, zwiększają atrakcyjność i widoczność instytucji na poziomie globalnym oraz wspierają współpracę z podmiotami spoza środowiska akademickiego, w tym z dużymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP).06.12.2022 Konkurs Nowy Europejski Bauhaus:
rozpoczynamy nabór zgłoszeń do edycji 2023!

Komisja rozpoczyna dzisiaj nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu Nowy Europejski Bauhaus. Dwie poprzednie edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem: nadesłano ponad 3 tys. zgłoszeń ze wszystkich państw członkowskich UE. W 2023 r. nagrodzimy 15 wzorcowych inicjatyw łączących zrównoważony rozwój, estetykę i inkluzywność – trzy podstawowe wartości nowego europejskiego Bauhausu. Z okazji Europejskiego Roku Umiejętności w przyszłorocznej edycji znajdzie się konkurencja dotycząca edukacji i nauki. Po raz pierwszy przyjmowane będą również zgłoszenia z krajów Bałkanów Zachodnich. Podobnie jak w zeszłym roku, przyznane zostaną specjalne nagrody dla osób poniżej 30. roku życia. Termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2023 r. o godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego.06.12.2022 UE zainwestuje 13,5 mld euro w badania naukowe i innowacje w latach 2023–2024

Komisja przyjęła dziś główny program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2023–24, w ramach którego około 13,5 mld euro będzie wspierać naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych.05.12.2022 Unijna polityka spójności: 3,85 mld euro na sprawiedliwą transformację w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu w pięciu regionach Polski

Komisja przyjęła dziś pięć polskich programów operacyjnych z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji. Wspomniane plany o wartości ponad 3,85 mld euro, finansowane w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), dotyczą wsparcia transformacji klimatycznej obszarów górniczych na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem.


30.11.2022 Statement by President von der Leyen on Russian accountability and the use of Russian frozen assets

Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation and unspeakable suffering.
We all remember the horrors of Bucha.
First, Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state...


29.11.2022 Ochrona konkurencji: Komisja nakłada kary pieniężne w wysokości 157 mln euro na nabywców styrenu w ramach postępowania ugodowego w sprawie kartelowej

Komisja Europejska ukarała przedsiębiorców SunporSynbraSynthomerSynthos i Trinseo karami pieniężnymi o łącznej wysokości 157 mln euro za uczestnictwo w kartelu dotyczącym zakupów na rynku sprzedaży monomeru styrenu. W ramach programu łagodzenia kar kary uniknął przedsiębiorca, który ujawnił istnienie kartelu – INEOS. Wszystkie sześć podmiotów potwierdziło swój udział w kartelu i zgodziło się na zawarcie ugody.24 .11.2022 Europejski Korpus Solidarności: ponad 142 mln euro na wolontariat na rzecz osób najbardziej potrzebujących

Komisja opublikowała dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2023 r. Europejski Korpus Solidarności to unijny program przeznaczony dla osób młodych, które chcą zaangażować się w realizowane w całej UE i poza jej granicami działania solidarnościowe w różnych dziedzinach, takich jak pomoc osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji lub ochrona zdrowia i środowiska.23 .11.2022 Europejska Unia Zdrowotna: Komisja, dzięki umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień, zapewniła prawie 3,5 mln potrzebnych do pełnej terapii dawek leku przeciwko COVID-19

Działający przy Komisji Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA), podpisał dzisiaj umowę ramową dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na dostawę leku Paxlovid, podawanego doustnie inhibitora proteazy SARS-CoV-2 przeznaczonego dla pacjentów chorujących na COVID-19, narażonych na wystąpienie ciężkich objawów. Umowa została podpisana z firmą farmaceutyczną Pfizer i będzie obowiązywać przez wstępny okres 12 miesięcy.22.11.2022 Komisja proponuje nowy unijny instrument w celu ograniczenia nadmiernego wzrostu cen gazu

Komisja podjęła dziś kolejny krok w odpowiedzi na trwający kryzys energetyczny, proponując mechanizm korekty rynku mający chronić unijne przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe przed epizodami nadmiernie wysokich cen gazu w UE. Stanowi on uzupełnienie środków mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na gaz i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw poprzez dywersyfikację dostaw energii. Ten nowy mechanizm ma na celu ograniczenie zmienności cen na europejskich rynkach gazu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw.16.11.2022 Akt o usługach cyfrowych: przełomowe unijne przepisy dotyczące platform internetowych wchodzą w życie

Dziś wszedł w życie akt o usługach cyfrowych ;– przełomowy zbiór nowych unijnych przepisów mających zapewnić bezpieczniejsze i bardziej rozliczalne środowisko internetowe. Akt o usługach cyfrowych ma zastosowanie do wszystkich usług cyfrowych, które łączą konsumentów z towarami, usługami lub treściami. Ustanowiono w nim nowe, szeroko zakrojone obowiązki dla platform internetowych w zakresie ograniczania szkodliwych zjawisk i przeciwdziałania zagrożeniom w internecie, wprowadzono silne zabezpieczenia praw użytkowników stosownych usług, a także objęto platformy cyfrowe jedynymi w swoim rodzaju ramami dotyczącymi przejrzystości i rozliczalności. Opracowany jako jednolity dla całej UE zbiór przepisów, akt ten zapewni nowe możliwości ochrony użytkowników, a przedsiębiorstwom zagwarantuje pewność prawa na całym jednolitym rynku. Akt o usługach cyfrowych jest pierwszym tego rodzaju zestawem narzędzi regulacyjnych na świecie i wyznacza międzynarodowy punkt odniesienia dla podejścia regulacyjnego do pośredników internetowych.01.11.2022 Odbudowa Ukrainy: Komisarz Kadri Simson z wizytą w Ukrainie, aby zwiększyć wsparcie dla ukraińskiego systemu energetycznego

1 listopada komisarz ds. energii Kadri Simson odwiedziła Ukrainę, aby omówić z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, ministrem energii Hermanem Haluszczenką i partnerami międzynarodowymi natychmiastowe konkretne wsparcie dla zniszczonego sektora energetycznego. Ciągłe i celowe ataki Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną w ostatnich tygodniach i miesiącach dotknęły ponad 30 proc. krajowego systemu energetycznego.
O UNII EUROPEJSKIEJ - SIECI, INFORMACJE, PORADY

NA STRONIE EC.EUROPA.EUINKUBATOR WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE


VISION OF EUROPE

STRONA PROJEKTU


WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN

facebook